Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE POSREDOVANJA

V skladu z Zakonom o posredovanju v prometu z nepremičninami (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19), Istrska hišna nepremičnina d.o.o. s sedežem v Balah, Fonde 5, kot posrednik pri prodaji nepremičnin izda naslednje splošne pogoje za opravljanje posredniške dejavnosti.
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja urejajo poslovni odnos med družbo ISTRIA HOUSE REAL ESTATE D.O.O. (v nadaljnjem besedilu: agencija) in naročnik (fizične ali pravne osebe). Naročnik s sklenitvijo pogodbe o mediaciji potrjuje, da je seznanjen in se strinja z določbami teh pogojev.
 
2. POMEN POJMOV, KI SO V SPLOŠNIH POGOJIH
 

    Nepremičninski posrednik je ISTRIA HOUSE REAL ESTATE D.O.O. (v nadaljnjem besedilu: posrednik) s sedežem v mestu Bale, Fonde 5, vpisano v sodni register pod registrsko številko (MBS): 130118788, osebno identifikacijsko številko (OIB): 40971504387, ki kot družba izpolnjuje pogoje za posredovanje nepremičnin v veljavni zakonodaji.

    Posrednik pri posredovanju pri nepremičninah (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) je fizična oseba, ki je vpisana v imenik posrednikov pri posredovanju v prometu z nepremičninami in je zaposlena pri posredniku ali pri pravni osebi, ki ima s posrednikom sklenjeno pogodbo o sodelovanju, ali ima osebno pogodbo o sodelovanju s posrednikom.

    Posredovanje pri nepremičninah so dejanja posrednika nepremičnin v zvezi s povezovanjem zavezanca in tretje osebe ter pogajanja in priprave na sklepanje pravnih poslov, ki so predmet določene nepremičnine, zlasti pri nakupu, prodaji, menjavi, najem, najem itd.

    Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki sklene pisno pogodbo o posredovanju z nepremičninskim agentom (prodajalec, kupec, najemnik, najemodajalec, najemodajalec, najemnik in drugi možni udeleženci v nepremičninskih poslih).

    Tretja oseba je oseba, s katero se nepremičninski posrednik želi povezati z zavezancem zaradi pogajanj o sklenitvi pravnih poslov, ki so predmet določene nepremičnine, ne glede na to, ali ima posrednik tudi pogodbo o posredovanju s tretjo osebo. .

    Odprta posredniška pogodba - Naročnik je pooblaščen, da podpiše pogodbo s katero koli pisarno ali nepremičninsko agencijo ali da nepremičnino sam proda. V tem primeru se to ne obravnava kot izključno razmerje med strankama, vendar je naročnik dolžan upoštevati vse določbe pogodbe, zlasti obveznost medsebojnega sodelovanja.

    Pogodba o izključnem posredovanju - Naročnik pooblašča samo posrednika kot edino nepremičninsko posredniško podjetje za oglaševanje nepremičnine. V tem primeru posrednik usklajuje celoten postopek prodaje do sklenitve kupoprodajne pogodbe, kupoprodajne pogodbe ali pogodbe o menjavi nepremičnine.

    Veljavna ponudba za nakup nepremičnine - Pisna ponudba za nakup nepremičnine, ki je enaka ali višja od ciljne cene iz pogodbe o posredovanju, ali njeno zadnjo spremembo, ki jo je naročnik pisno ali elektronsko potrdil

 
3. SPORAZUM O AGENCIJI ZA NEPREMIČNINE

Pogodba o posredovanju nepremičnin (v nadaljevanju: pogodba) zavezuje posrednika, da poišče in vzpostavi stik z zavezancem tretjo osebo za namen pogajanj in sklenitve določenega pravnega posla o prenosu ali uveljavitvi določene pravice do nepremičnine in / ali v zvezi z nepremičninami, zavezanec pa se mu zaveže, da bo plačal določeno posredniško provizijo (v nadaljnjem besedilu: Pristojbina), če je pravni posel sklenjen, pri čemer sklenjeni pravni posel vključuje sklenitev predpogodbe, s katero so se pogodbene stranke zavezale skleniti glavno pogodbo o prenosu ali ustanovitvi določene pravice do nepremičnine in / ali v zvezi z nepremičnino. Pogodba je sklenjena v pisni obliki in za določen čas.

Če se pogodbenice s sporazumom ne strinjajo glede roka, za katerega sklenejo pogodbo, je pogodba sklenjena za določeno obdobje 24 mesecev od dneva sklenitve pogodbe.

4. OBVEZNOSTI AGENCIJE (POSREDNI)
 
Posrednik je dolžan zlasti pri posredovanju pri sklenitvi prodajne pogodbe, pogodbe o menjavi nepremičnine, najemne pogodbe ali najemne pogodbe za nepremičnino:

    Poskusite najti osebo in stopiti v stik z njo, da sklenete posredovanje
    Naročnika seznanite s povprečno tržno ceno podobne nepremičnine
    Pridobite in pregledajte dokumente, ki dokazujejo lastništvo ali drugo stvarno pravico do zadevne nepremičnine
    Izvedite potrebne ukrepe za predstavitev nepremičnine na trgu, oglasite nepremičnino na način, ki ga določi agencija, in zagotovite pregled nepremičnine
    Podatke o nepremičninah vnesite v osrednjo bazo nepremičnin in jih predstavite;
    Posredujte pri pogajanjih in si prizadevajte za sklenitev pravnega posla;
    Naročnika obvestite o vseh okoliščinah, ki so pomembne za predvideno delo, ki so mu znane
    Ohraniti osebne podatke naročnika in jih hraniti kot podjetje po pisnem naročilu naročnika tajne podatke o nepremičninah, za katere posreduje ali je v zvezi s to nepremičnino ali s poslom, za katerega posreduje,
    Prisotni pri sklenitvi pravnega posla (predhodni sporazum in sporazum) ter pri primopredaji nepremičnine
    Če je predmet pogodbe zemljišče, preverite namen zadevnega zemljišča v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju v zvezi s tem zemljiščem


5. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
 
Naročnik s sklenitvijo posredniške pogodbe s posrednikom prevzame naslednje obveznosti:

    Obvestite posrednika o vseh okoliščinah, ki so pomembne za posredovanje, in podajte točne podatke o nepremičnini ter če mora posredniku dati lokacijo, gradbeno ali uporabno dovoljenje za nepremičnino, ki je predmet pogodbe, posredujte posredniku dokaze o izpolnjevanje obveznosti do tretjih oseb;

    Posredniku posredovati dokumente, ki dokazujejo njegovo lastništvo na nepremičnini, to je drugo stvarno pravico na nepremičnini, ki je predmet pogodbe, in posrednika opozoriti na vsa registrirana in neregistrirana bremena, ki obstajajo na nepremičnini;

    Omogočiti posredniku in tretji osebi, ki je zainteresirana za sklenitev posredniškega posla, pregled nepremičnin;

    Obvestite posrednika o vseh pomembnih informacijah o zahtevanih nepremičninah, ki vključujejo zlasti opis nepremičnine in ceno;

    Naročnik se zavezuje, da bo posredniku plačal provizijo najkasneje takoj, ko prejme najmanj 10% kupnine ali polog v višini 10% kupnine, za kar mu bo posrednik izdal račun za posredovanje v poln;

    Če je izrecno dogovorjeno, da se mediatorju povrnejo stroški, nastali med mediacijo, ki presegajo običajne stroške mediacije;

    Pisno obvestiti posrednika o vseh spremembah, povezanih s poslom, za katerega je pooblastil posrednika, in zlasti o spremembah v zvezi z lastništvom nepremičnine;

    Naročnik bo odškodninsko odgovoren, če ni ravnal v dobri veri, če je ravnal goljufljivo, če ni opravil ali posredoval napačnih podatkov, pomembnih za mediacijsko delo, da bi dokončal pravno delo, in je dolžan povrniti vse nastale stroške med posredovanjem, ki ne more biti višja od posredniške provizije za posredniško delo.

 
6. VSEBINA POSREDNINE

Višina mediacijske pristojbine je določena s pogodbo o mediaciji. Dogovorjena posredniška provizija vključuje izvedbo vseh dejanj posrednika, navedenih v točki IV. Splošni pogoji.

V primeru opravljanja dejavnosti, ki niso zajete v točki IV. Splošni pogoji, ki temeljijo na zahtevi naročnika, so cena posredniške postavke urna postavka 500,00 HRK. V primeru opravljanja dejavnosti, ki niso zajete v točki IV. Na podlagi Splošnih pogojev, na zahtevo naročnika, je naročnik dolžan poleg provizije za porabljeno posredniško uro povrniti posredniku dejanske stroške izvajanja teh dejanj.

Odstop zavezanca ali tretje osebe, s katero je zaveznik sklenil predpogodbo v zvezi z nepremičninami, ki so predmet posredovanja, pa tudi odstop zavezanca ali osebe, s katero je naročnik sklenil pogodbo v v zvezi z nepremičnino, ki je predmet mediacije iz izvajanja pogodbe Plača mediacijsko pristojbino v višini in na način, določen s tem členom in sklenjeno pogodbo o posredovanju.

Naročnik je dolžan plačati tudi pristojbino, ko je s tretjo osebo sklenil pravni posel, na katerega je posrednik opozoril in s katerim ga je posrednik povezal, in s katerim dosega isti namen kot posredovana transakcija ali predmet, ki je zakonito poslovanje z nepremičninami, ki so predmet mediacije. V primeru sklenitve drugega pravnega posla, razen tistega, za katerega je bila dosežena mediacija, s katerim se doseže enak namen kot posredovana transakcija ali je predmet pravnega posla nepremičnine, ki so predmet mediacije, je naročnik dolžan plačati pristojbino v skladu s cenikom Splošni pogoji.

Šteje se, da je posrednik naročniku omogočil stik s tretjo osebo, če: - je neposredno vzel ali naročil naročniku, da pregleda zadevno nepremičnino, ali - se je dogovoril za sestanek med naročnikom in tretjo osebo za pogajanja o pravnem poslu , ali - sporočil ime in priimek, tj. podjetje, telefonsko številko, številko faksa, e -poštni naslov tretje osebe, pooblaščene za sklenitev pravnega posla, ali pa mu je sporočil natančno lokacijo zahtevane nepremičnine.

Po prenehanju pogodbe je posrednik upravičen do odškodnine v 24 mesecih in v primerih, ko naročnik zaradi dejanj posrednika sklene pravni posel s tretjo osebo pred prekinitvijo posredniške pogodbe. Če naročnik odstopi med sklenitvijo posredovane transakcije (potem, ko je posrednik predložil sprejemljivo ponudbo), je dolžan posredniku plačati znesek dogovorjene provizije.

Mediator je upravičen do odškodnine, če je zakonec, to je zunajzakonski partner, potomec ali starš ravnatelja; to je družba, ustanova ali druga pravna oseba, ki je naročnik, njegov zakonec ali zunajzakonski partner g, potomec ali nadrejeni ustanovitelj ali zakoniti zastopnik, torej s katerim je sklenil pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o zaposlitvi, sklene posredovani pravni posel z osebo, s katero je posrednik pripeljal naročnika v stik.
 
7. POGODBENA KAZNA

Pogodbeni stranki določata posrednikovo pravico do pogodbene kazni v višini 5% (pet odstotkov) dogovorjene kupnine, ki jo naročnik kot prodajalec ali kupec sklene s kupcem ali prodajalcem, s katerim je sklenil posrednikove dejavnosti in s izključuje in / ali se izogiba posredniku, je sklenil pravni prodajni posel in posredniku ni plačal dogovorjene pristojbine.

V primeru, da posrednik naročniku predloži veljavno pisno ponudbo, ta pa jo zavrne, je dolžan posredniku povrniti stroške dela, ki jih je imel za pridobitev in pridobitev omenjene ponudbe. Prav tako je v primeru, da naročnik zavrne veljavno pisno ponudbo, dolžan posredniku povrniti škodo v skladu s čl. 23, drugi odstavek Zakona o posredovanju v prometu z nepremičninami, s podpisom te pogodbe pa je dogovorjena pogodbena kazen v višini 50% pogodbene komisije, ki jo je naročnik dolžan plačati posredniku, če zavrne veljavno pisno ponudbo . Naročnik je dolžan plačati pogodbeno kazen posredniku v 15 dneh od pisnega povabila posrednika k plačilu.
 
8. PREKINITEV POGODBE

Posredniška pogodba je sklenjena za obdobje 12 mesecev in preneha z iztekom roka, za katerega je bila sklenjena, ali z odpovedjo katere koli od pogodbenic brez navedbe razlogov v primeru odprte mediacije. Posrednik in naročnik se strinjata, da se po izteku dogovorjenega roka pogodba obnovi za enako časovno obdobje, razen če ena od pogodbenic pisno odpove pogodbo.

Naročnik v prvih 5 (petih) mesecih ni pooblaščen za odpoved pogodbe o izključni mediaciji. V primeru, da naročnik pred iztekom tega roka odpove pogodbo o izključni mediaciji, bo naročnik dolžan plačati posredniku določene stroške.
 
9. KONČNE DOLOČBE

Pogodbenici se strinjata, da si bosta v primeru spora v zvezi s tem sporazumom prizadevali spor rešiti sporazumno. Če sprava ne uspe, se stranki dogovorita o pristojnosti stvarno pristojnega sodišča v Bujah.
 
Bale, 10.1.2021.